English (UK)Magyar (HU)
INSTITUTE OF LITERARY AND CULTURAL STUDIES
free templates joomla

Az Intézet története

A magyar nyelv és irodalom szak indítását a sikeres akkreditáció után 2001 januárjában engedélyezte az Oktatási Minisztérium. A Magyar Irodalomtudományi Tanszék ugyancsak 2001-ben alakult meg Dr. Kovács Árpád (DSc) professzor szakvezetői irányításával, két főállású oktató – Dr. Hermann Zoltán (PhD, 2001) és Dr. Horváth Géza (PhD) egyetemi adjunktusok – részvételével. Az oktatás a 2001/2002. tanévben indult meg nappali tagozaton. Ebben a tanévben nyert felvételt a tanszékre Dr. Szilágyi Zsófia (PhD) egyetemi adjunktus és Dr. Szabó András (DSc) egyetemi tanár. Dr. Szitár Katalin (PhD) egyetemi adjunktus a tanév második félévétől oktat a tanszéken. A 2002/2003. tanévben a tanszék elnyerte a végleges akkreditációt.


2013. január 1-jétől a Magyar Irodalomtudományi Tanszék a Színháztudományi Tanszékkel együtt alapított Irodalom- és Kultúratudományi Intézet keretén belül működik tovább.

Tanszékvezetők:

Prof. Dr. Kovács Árpád (2001-2009. január 31.), DSc, egyetemi tanár, a tanszék alapítója;

Dr. habil. Szitár Katalin egyetemi docens (2009. október 1–2015. szeptember 1.)

Dr. habil Horváth Géza egyetemi docens (2015. szeptember 1-2016. szeptember 1.)

Dr. habil. Ladányi István egyetemi docens (2016. szeptember 1-)

A tanszék jelenlegi oktatói:

Dr. Horváth Géza egyetemi docens (2001-től)

Dr. Kovács Gábor egyetemi adjunktus (2010-től)

Dr. Ladányi István egyetemi docens (2008-tól)

Dr. habil. Szávai Dorottya egyetemi docens (2010-től)

Óraadó oktatók:

Dr. Balcsik-Tamás Kinga

Bovier Hajnalka

Boros Oszkár

Rácz Péter

A Tanszék oktatói voltak:

Dr. Ács Pál (2007)

Dr. Hermann Zoltán (2001–2007)

Dr. Kis Farkas Gábor (2007–2008)

Dr. Mezősi Miklós (2005–2009)

Dr. Szabó András (2001–2004)

Prof. Dr. Szigeti Lajos Sándor ((2005–2009)

Dr. Szilágyi Zsófia (2002–2010)

Dr. Tóth Tünde (2004–2009)

Dr. Z. Kovács Zoltán (2008 –2009)

Szakjaink:

magyar nyelv és irodalom BA (2005)

magyar nyelv és irodalom (bölcsész) MA (2008)

tanár-magyartanár MA (2008-2016)

összehasonlító irodalom- és művelődéstudomány MA majd Irodalom- és Kultúratudomány MA (2011-, 2017-)

magyar nyelv és irodalom osztatlan tanári szak (2013-)


Oktatási tevékenység, képzési formák
A tanszéken jelenleg több képzési formában folyik az oktatás: a hagyományos (5 éves, 10 féléves) képzési forma kifutó rendszeréből a bolognai rendszerű oktatásra való átállás után 2013 szeptemberétől az új osztatlan tanárképzés is megindul magyar nyelv és irodalom szakon. Mellette folytatódik a Bologna-rendszerű képzés is.  A magyar nyelv és irodalom alapszakos képzés keretében a hallgatók választhatják a nyelvmentor vagy a színháztörténet szakirányt, valamint az Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudomány specializációt, s mesterszakokra léphetnek tovább a Pannon Egyetemen, illetve a Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karon belül.

Tudományos, oktatási tevékenység és tehetséggondozás

A Magyar Irodalomtudományi Tanszék oktatóinak önálló könyvekkel, tanulmányokkal, akadémiai tevékenységgel, nemzetközi kapcsolatokkal alátámasztott szakmai kompetenciája kiterjed az általános irodalomtudomány, a nyelvfilozófia, a szemiotika, a poétika, a 19. és 20. századi magyar irodalom, komparatisztika, a kultúraelmélet kutatási területeire. A tanszék munkája megalapításától fogva az oktatás, kutatás és tehetséggondozás egységére alapozódott s a műhelyszerű működés jegyében folyt és folyik ma is. Törekszünk rá, hogy a hallgatókkal megismertessük az élő tudomány folyamatait, az irodalomtudomány aktuális kérdéseit, s a tehetséges diákokat bevonjuk a kutatómunkába, publikációs lehetőséget biztosítsunk számukra. Rendszeres és országosan is eredményes TDK-munka folyik a tanszéken, nagy hallgatói aktivitás mellett. A kutatómunka közös fórumai: az alapítás óta működő regénykutatási műhely, melynek révén a Tanszék országos elismertségre tett szert s beágyazódott az országos irodalomtudományi munkába és köztudatba. Az összehasonlító kutatások jegyében nemzetközi együttműködések szerveződtek. Az Irodalom- és Kultúratudományi Műhely az oktatók és a hallgatók közti párbeszéd, eszmecsere lehetőségét biztosítja, a szakóra feladatain túlmutató kérdésekben is. Szoros együttműködést alakítottunk ki a VEAB Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottság Irodalomtudományi Munkabizottságával is, ennek keretében folyik pl. A tudomány kultúrája c. előadás- és beszélgetéssorozat, mely a természet-, a műszaki és a humántudományok közti párbeszéd élénkítését célozza.  

Tudományos kutatások és műhelymunka a Magyar Irodalomtudományi Tanszéken

(jelenleg: Magyar Irodalomtudományi Intézeti Tanszék, Irodalomelméleti és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézeti Tanszék)

 

Irodalom- és Kultúratudományi Műhely

Vezetője: Dr. Szitár Katalin (2009-ig vezetője volt: Prof. Dr. Kovács Árpád)

Tagjai: Dr. Horváth Géza, Prof. Dr. Kovács Árpád (KGRE), Dr. Kovács Gábor, Dr. Ladányi István, Dr. Szávai Dorottya, Dr. Bús Éva (AAI)

Tevékenysége és eredményei

1)      Regénykutatási műhely (4 országos konferencia, 4 könyv, 2 teljesített OTKA-pályázat)

-          2 OTKA-pályázat:

        Az elbeszélő diszkurzus  Elmélet, történet, műfaj. T 042844 (Témavezető: Dr. Kovács Árpád);

        Az elbeszélő diszkurzus II. NK 68992 Témavezető: Prof. Dr. Kovács Árpád)

        A többnyelvű elbeszélés. A magyar regény lokális, regionális és európai kontextusban. 2013 febr.-ban beadott OTKA-pályázat.

-          Konferenciák (Veszprémi Regénykollokviumok):

        A regény nyelvei.2003. nov. 20–22.

        A regény és a trópusok 2005. szept. 29.–okt. 1.

        Regények, médiumok, kultúrák. 2008. szept. 25–27.

        Regényművészet és íráskultúra. 2010. szept. 16 – 18.

-          Kiadványok:

        A regény nyelvei. Az első veszprémi regénykollokvium. Szerk. Kovács Árpád, [Diszkurzívák 4], Budapest, Argumentum 2005. pp. 388 (T 042844)

        A regény és a trópusok. A második veszprémi regénykollokvium. Szerk. Kovács Árpád, Budapest: Argumentum [Diszkurzívák 7.] 2006. pp. 428, (T 042844)

        Regények, médiumok, kultúrák. Szerk. Kovács Árpád. Budapest, Argumentum [Diszkurzívák 8.]. 2010. pp. 484, (NK 68992)

        Regényművészet és íráskultúra. A negyedik veszprémi regénykollokvium. Szerk. Kovács Árpád, Szitár Katalin. Budapest, Argumentum [Diszkurzívák 13.] 2012. 496 p. (NK 68992)

2)      Összehasonlító irodalomtudományi kutatások:

2012. nov. 21-23. Műfaji identitás az európai irodalmi hagyományban (Identités de genres littéraires dans la tradition européenne) Nemzetközi Komparatisztikai Konferencia. Szervezők: Dr. Szávai Dorottya, Dr. Ladányi István, PE Magyar Irodalomtudományi Tanszéke és a Mulhouse-i Egyetem. Támogatta: a budapesti Francia Intézet. A konferencia nyelve: angol, francia.

Tudományos pályázat: 2017-2020: A kánonképződés folyamatai komparatív megközelítésben: közép-európai és közép-kelet-európai kánonok a modernség kontextusában (NN_17 pályázat)

 

3)      Irodalom- és kultúratudományi Műhely

Tehetséggondozó fórum, célja a tehetséges hallgatókkal való tanórán kívüli foglalkozás, szakmai párbeszéd, tudományos utánpótlás-nevelés.

Pályázat: NTP-OKA-I-046-3 Témavezető: Dr. Horváth Géza (2010)

Kiadás alatt lévő publikáció: Az Irodalom- és kultúratudományi Műhely tanulmányai (munkacím), a kiadást finanszírozza: OKA-pályázat, Egyetemi Kiadó, Veszprém.

A Műhely munkáját jelenleg támogatja: TÁMOP-4.2.3-12/1KONV-2012-0026 sz. disszeminációs pályázat.

Kapcsolatok:

VEAB Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottság, Irodalomtudományi Munkabizottság (munkabiz. elnöke: Szitár Katalin). Közös rendezvényeket ld. alább felsorolva.

Az Irodalom- és Kultúratudományi Műhely eseményei

A tudomány kultúrája c. sorozat (VEAB Irodalomtudományi Munkabizottság– Irodalom- és Kultúratudományi Műhely)

https://iktiweb.mftk.uni-pannon.hu/index.php/hu/irodalom-es-kulturatudomanyi-muhely/a-tudomany-kulturaja

 

Kerekasztal-beszélgetések:

2012. 05. 24. A történet a műalkotásban (Kerekasztal előadói: Dobos István, Kovács Árpád, Bókay Antal, Benyovszky Krisztián)

2011. 12. 02. A modernség – Az irodalomkutatás történeti és elméleti kérdései (Kerekasztal előadói: Dobos István, Kovács Árpád, Bókay Antal, Benyovszky Krisztián)

 

Műhelyülések:

2012. 09. 25. Kovács Gábor: Írás és interpretáció Paul Ricoeur hernemeutikájában Az Interpretation Theory c. kötet fordításának vitája. 

2010. 12. 01. Pápay Szandra: A groteszk és az irónia határán (Előadás Parti Nagy Lajos költészetéről.)

Mészáros Mátyás: Használta-e Deák Ferenc azt a szót, hogy szamuráj? (Bahtyintól Foucault-ig, és vissza...)

2010. 11. 24. Boros Oszkár: Filozófiai és költői nyelv – Diskurzusrendek a Weöres-lírában

2010. 05. 19. Kovács Árpád: A metaforikus digresszió (Cervantes és Dosztojevszkij)

 2010. 04. 28. Bús Éva: Angolszász metafora-elméletek Pintér Viktória: Metaforikus folyamat A hóhér kötele című műben

 2010. 04. 14. Kovács Gábor: A diszkurzus hermeneutikája. Paul Ricoeur.

Nemzetközi kapcsolatok

-          Újvidéki Egyetem BTK

-          Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem

-          Université de Haute Alsace Mulhouse-i Egyetem ILLE (Institut de recherche en Langues et Littératures) irodalom-és kultúratudományi kutatócsoport, Irodalomtudományi Doktori Iskola,

-          Universitá degli Studi di Napoli „L’Orientale”, Dipartimento de Studi dell’Europa Orientale

A műhely tagjainak egyéni kutatási területei, önálló könyvei:

Dr. Horváth Géza: regényelmélet, Dosztojevszkij prózaírása, Bathyin elméleti munkássága.

S. Horváth Géza: Dosztojevszkij költői formái. A személyes elbeszélés A kamasz című regényben. Argumentum, Bp., 2002. 187 p.

Prof. Dr. Kovács Árpád: diszkurzív poétika, vers- és prózaelmélet, 19. századi orosz irodalom, 20. századi magyar líra és próza.

Роман Достоевского. Опыт поэтики жанра. [Dosztojevszkij regénye. A műfaj poétikai megközelítésben] Budapest, Tankönyvkiadó, 1985. 368.

Персональное повествование. Пушкин, Гоголь, Достоевский.[A perszonális elbeszélés. Puskin, Gogol, Dosztojevszkij].(Slavische Literaturen. Texte und Abhandlungen. Herausg. von Wolf Schmid. Band 7). Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien. Peter Lang, 1994. 231.

Diszkurzív poétika. Egyetemi Kiadó, Veszprém, 2004. 280 p.

Prózamű és elbeszélés. Regénypoétikai írások. Argumentum, Bp. 2010. 206 p.

Versbe írt szavak. Argumentum, Bp. 2011. 224 p.

Dr. Kovács Gábor: próza- és verselmélet, diszkurzív poétika, Arany János és Gárdonyi Géza művei. Paul Ricœur hermeneutikája.

Kovács Gábor: A történetképző versidom. Arany János elbeszélő költészete. Argumentum, Bp., 2010. 244 p.

Kovács Gábor: A szó kényszerhelyzetben. Bevezetés Gárdonyi regénypoétikájába. Gondolat, Bp. 2011. 97 p.

Dr. Ladányi István: térpoétika, kelet-közép-európai irodalmak, határon túli magyar irodalom, kortárs magyar irodalom.

Távolságmutató. Esszék, tanulmányok. Vár Ucca Tizenhét Könyvek 13. Veszprém, 1996. 106 p.

Hősök, terek. Identitáskérdések és térproblémák közép-európai regényekben. Gondolat, Bp. 2012. 90 p. 

Dr. Szávai Dorottya: líraelmélet, magyar-francia irodalmi kapcsolatok.

Szávai Dorottya: Bűn és imádság. A Pilinszky-líra camus-i és kafkai szöveghagyományáról. Akadémiai, Bp. 2005.

Szávai Dorottya: A „Te” alakzatai. Dialógus és szubjektum a lírában. Kijárat k. 2009. 211 p.

Dr. Szitár Katalin: regényelmélet, prózakutatás, diszkurzív poétika, Kosztolányi Dezső, Németh László, a magyar modernség irodalma a 20. század első felében, 19. századi orosz irodalom.

Szitár Katalin: A prózanyelv Kosztolányinál. ELTE BTK, Bp., 2000. 247 p.

Szitár Katalin: A regény költészete. Németh László. Argumentum, Bp. 2010. 157.

Trialógusok

A kortárs magyar irodalom élő fóruma a Szilágyi Zsófia által vezetett, az Ex Symposion folyóirat szerkesztőségével közösen szervezett Trialógusok című beszélgetéssorozat, melynek a tanszék ad helyet.

Kiadványok

2002-ben a tanszék tudományos sorozatot alapított a Pannon Egyetemi Kiadónál „Res poetica” néven, melynek első kötete Lermontov regényművészetét (Szilágyi Zsófia), a második a szövegelmélet egyik fontos aspektusát, az anagrammák elméletét tárgyalja (Hermann Zoltán), a harmadik az irodalmi interpretáció diszkurzív elméletét alapozza meg (Kovács Árpád).